Skip to main content

Search

Våra projekt

Föreningsarkivet är och har genom åren varit aktivt inom olika projekt. Ladda gärna ner våra rapporter om du är intresserad, eller kontakta  Eva Tegnhed om du vill veta något mer.

Pågående projekt

Digitalt som medel, inte mål

Hösten 2022 påbörjades ett projekt finansierat av Kulturrådet och Regionen som syftar till att vidareutveckla våra färdigheter kring digital pedagogik och där vi vill undersöka vilka effekter vårt digitala arbete egentligen får. Utifrån det vill vi sedan försöka hitta metoder för hur vi kan arrangera digitala alternativ som stimulerar ett aktivt lärande och inkluderande sociala möten.

Projektet planeras att vara treårigt.

Leading and Learning – Connecting Nordic Museums and Archives in Volunteer Leadership

Projektet drivs av NCK och finansieras av Nordplus och startar under hösten 2021. I projektet kommer vi till att börja med att arbeta med att kartlägga och definiera volontärarbete inom arkivsektorn i Sverige och Norden.

 

 

 

Samiska Band

Föreningsarkivet har fått in inspelade band efter samen John Paul Persson. John Paul var en betrodd person som arbetade tillsammans med andra samer för hälsa och samisk kulturutveckling. Han var aktiv i den samiska kulturen på många sätt och arbetade också för Sameradion. Utöver sin tjänst gjorde han därigenom också en rad intervjuer och inspelningar med samer i deras hemmiljöer. En del av det inspelade materialet är på samiska, en del är jojk. Många band är dock inte märkta. Projektet syftar till att ett första steg migrera banden och sedan transkribera och översätta dem. Först därefter kommer vi kunna avgöra hur vi ska gå vidare med tillgängliggörandet av innehållet. Banden omfattar uppskattningsvis runt 1 000 minuter inspelat material. Projektet finansieras genom bidrag från Riksantikvarieämbetet.

Kultur på recept

Under våren 2023 är Föreningsarkivet med i det pilotprojekt som Region Jämtland Härjedalen initierat kring Kultur på Recept. Mer information kommer.

Avslutade projekt

På plats i hela länet

Under perioden 2018–2021 arbetade vi med ett projekt där vi ville utveckla arkivens närvaro runtom i länet. Genom samarbeten med föreningar, studieförbund, bibliotek eller kulturskolor runt omkring oss i kombination med modern teknik arbetade vi fram nya metoder för att ge fler människor möjlighet att ta del av Föreningsarkivets kompetens och utbud. 

Vår utbudskatalog med tips på aktiviteter hittar du här!

Handledningar och metodbeskrivningar hittar du under ”hemifrån” i menyn ovan.

 

The Nordic Academy for Volonteer Management

2018-2020 drev NCK, Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik, ett projekt som syftade till att skapa en utbildning för de inom kulturarvssektorn som vill jobba med volontärer. Målgruppen var framförallt museer, men Föreningsarkivet var med som part för att ge ett arkivperspektiv på frågan. Även inom arkivsektorn arbetar man med volontärer, bland annat i Jämtland. Projektrapporten återfinns på NCKs hemsida.

Tillgängligt Bibliotek

Under hösten 2019 och en bit in på våren 2020 arbetade vi med att lägga in Föreningsarkivets bibliotek i Libris. Nu finns det tillgängligt och sökbart! Du hittar dem här 

Projektet finansierades med bidrag från

  • Region Jämtland Härjedalen
  • Sparbankstiftelsen
  • Längmanska kulturfonden

Samiska röster

Under 2017 – 2019 pågick ett projekt där Föreningsarkivet tillsammans med Gaaltije och Landsarkivet gjorde en särskild satsning för att hjälpa samiska föreningar att ta hand om sina arkiv. 

Projektrapport

Demokrati, Dialog och Delaktighet

Hösten 2016 startade vi ett projekt där vi arbetar med att ta ytterligare ett steg i att tillgängliggöra det skriftliga kulturarvet till alla människor i samhället. Projektet genomfördes i nära samarbete med Särskolan Lugnviksskolan Östersund, och  tog slut hösten 2018. Det syftade till att först  identifiera och kartlägga synliga och osynliga hinder för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd, och sedan utveckling av pedagogiska metoder för att kringgå dessa hinder. Projektet finansierades av Region J/H och Kulturrådet. Inom projektet togs även en handledning fram, till hjälp för andra arkiv och kulturarvsinstitutioner som vill jobba med särskolan.

DDD projektrapport

Handledning 

Arkivpedagogik i Västernorrland

Under hösten 2015 och hela 2016 pågick ett samarbetsprojekt mellan Föreningsarkivet i Jämtlands län och Föreningsarkivet i Västernorrland kring arkivpedagogik. Projektet finansierades av Landstinget i Västernorrland.

Människors mötesplatser – Föreningar och deras kulturmiljöer i Jämtlands län

Projektet handlade om att lyfta fram föreningshusen  och deras historia i länet. Vi ville dels skapa mer kunskap om föreningshusen, deras historia, tillkomst och användningsområden, dels tillgängliggöra dem som besöksmål i egenskap av intressanta tidsdokument över en plats historia.

Inom projektet har vi givit ut boken ”Människors mötesplatser”.  Den finns att köpa hos oss på Arkivet, och kostar 240 kr.

Ladda ner och läs rapporten här!

Fånga rörelsen i samtiden för framtiden

Projektet har finansierats med medel från Kulturrådet och Regionförbundet i Jämtlands län, och påbörjades under december 2012. Syftet har varit tvådelat, dels har det handlat om att finna och utarbeta fungerande metoder för att dokumentera människors samhällsengagemang i det vi kan benämna för ”samtida nya rörelser utanför det traditionella föreningslivet”, dels att samtidigt samla in information om och säkra material från dessa rörelser som är en del av samtidens och framtidens kulturarv.

Ladda ner och läs rapporten här!

Kalejdoskop; “Våra medsystrar som bo på lifvets skuggsida”

Projektet har nu avslutats. Det handlade om att lyfta fram de kvinnor som levde och verkade i Östersunds utkanter vid tiden kring förra sekelskiftet. Det är människor som inte lämnat några monument eller vackra byggnader efter sig, vilket vi vanligtvis förknippar med kulturarv.  Vi berättar en historia som breddar synen på kulturarv, där människor och platser som blivit bortglömda, förbisedda och bortvalda ges en röst. Projektet finansierades via Länsstyrelsens speciella projekt: Kalejdoskop.

Artikeln kommer inom kort att publiceras i Föreningsarkivets och Landsarkivets gemensamma skriftserie ”HUR”.

Invandrarföreningar

En inventreing av invandrarföreningarna i Jämtland med målet att inspirera föreningarna att intressera sig för sin egen föreningshistoria och att öka deras intresse för arkivfrågor och synliggöra dem i historieskrivningen. Projektet genomfördes våren 2012.

Ladda ner rapporten här!

Kvinnliga mathantverkare

Syftet med detta projekt har varit att inventera, samla in, dokumentera och till­gängliggöra kvinnlig företagsamhet inom småskaligt mathantverk i Jämtlands län. Målsättningen har dels varit att uppdatera vårt arkivbestånd så att det även avspeglar viktiga företeelser i samtiden, dels att säkra handlingar från denna typ av företagsamhet och på sikt göra materialet tillgängligt för forskning. Projektet drevs under 2009.

Ladda ner rapporten här!

Äldre projekt

Ungdomars röster

Rum för kvinnor

Under vajande fanor